Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

Θέμα: «Έγκριση του Θετικού Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων της παρ.1α, αρ.12 του ν.3816/2010)».

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. οικ. 29311/26-3-2013 (ΦΕΚ 692/Β΄/26-3-2013) Υπουργική Απόφαση .
Σας ενημερώνουμε ότι με την ανωτέρω σχετική υπουργική απόφαση, εγκρίθηκε ο Θετικός Κατάλογος Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων του άρθρου 12, παρ.1 εδάφιο α του Ν.3816/2010. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας υπουργικής απόφασης, καταργείται η  υπ’ αριθμ. 110708/16-11-2012 (ΦΕΚ 3047/Β΄/16-11-12) Υ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΓΠοικ.112470/28-11-12 (ΦΕΚ Β΄/3165) υπουργική απόφαση.
Επισημαίνουμε ότι σε κάθε θεραπευτική κατηγορία του καταλόγου έχει ορισθεί Τιμή Αναφοράς, η οποία αποτελεί την Τιμή Αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ όλων των προϊόντων της  κατηγορίας και χαρακτηρίζεται Ασφαλιστική Τιμή.
Σύμφωνα με την ανωτέρω υπουργική απόφαση, μεταξύ των φαρμακευτικών σκευασμάτων της δραστικής ουσίας -και της συγκεκριμένης περιεκτικότητας- που έχει συνταγογραφηθεί, ο φαρμακοποιός οφείλει να χορηγεί εκείνο, η λιανική τιμή του οποίου συμπίπτει με την ασφαλιστική τιμή του και είναι το φθηνότερο.
Σε περίπτωση κατά την οποία επιλεγεί φαρμακευτικό σκεύασμα η λιανική τιμή του οποίου είναι μεγαλύτερη από την ασφαλιστική, η προκύπτουσα διαφορά επιμερίζεται κατά 50% στην ασθενή και κατά 50% στον ΕΟΠΥΥ.
Η ημερομηνία εφαρμογής της εν λόγω απόφασης είναι 26-03-2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου