Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012

Ε.Σ.Α.μεΑ. (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) - NCDP

Άμεση παρέμβαση της Ε.Σ.ΑμεΑ. στη Βουλή για την προστασία συντάξεων και των ατόμων με αναπηρία χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με επιστολή της προς τους Προέδρους και τα μέλη διαρκών επιτροπών οικονομικών και κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής ζητάει την προστασία των εργαζόμενων και συνταξιούχων ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους από
τα νέα επώδυνα σκληρά οικονομικά μέτρα του σχετικού νομοσχεδίου για το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016.

Σε αυτή τη επιστολή αναφέρει ότι οι επερχόμενες μειώσεις μισθών συντάξεων και οι καταργήσεις δώρων και εορτών έχουν σηκώσει θύελλα αντιδράσεων δικαιολογημένα από όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της χώρας. Όμως οι μειώσεις αυτές ειδικά για τα άτομα με αναπηρία χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους αποτελούν τη φυσική πλέον εξόντωσή τους.

Επισημαίνεται ότι η Συνομοσπονδία έχει απευθυνθεί επανειλημμένως στον Πρωθυπουργό στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και στο σύνολο του ελληνικού κοινοβουλίου ζητώντας την λήψη προστατευτικών μέτρων για την ευπαθή ομάδα των ατόμων με αναπηρία και τις οικογένειές τους και αυτή τη στιγμή αναμένει έμπρακτες ενέργειες από τον πολιτικό κόσμο της χώρας για να μην ανοίξει κυριολεκτικά ο νέος Καιάδας για τους πολίτες με αναπηρία της χώρας.

α) Νέες Διαδικτυακές Υπηρεσίες: «Μητρώα Ασφαλισμένων – Πίνακες Υπόχρεων» και «Ασφαλιστικές – Οικονομικές Μερίδες Υπόχρεων». β) Μετάταξη ασφαλιστικών κατηγοριών. γ) Ενημέρωση – οδηγίες σχετικά με τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης. δ) Οδηγίες για τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας. ΟΓΑ

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω:

Ι. Νέες Υπηρεσίες: «Μητρώα Ασφαλισμένων – Πίνακες Υπόχρεων» και «Ασφαλιστικές – Οικονομικές Μερίδες Υπόχρεων»

II. Μετάταξη

ΙΙΙ. Ειδοποιήσεις καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς

IV. Αναστολή αποστολής ειδοποιήσεων – αποδείξεων καταβολής εισφοράς

V. Ποσά εισφορών

VI. Πληρωμή εισφορών μέσω ΑΤΕ. Έκδοση Εντύπου ΑΤΕ

VIΙ. Υποβολή αιτήσεων για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών

VIII. Ασφαλιστική ενημερότητα

IX. Θεώρηση βιβλιαρίων Υγείας ΟΓΑ

X. ΑΜΚΑ - ΑΦΜ

XI. Έλεγχος Μητρώου – Πινάκων Υπόχρεων

Θεώρηση - έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας ΟΑΕΕ

Σας γνωρίζουμε ότι η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας για το έτος 2013 θα αρχίσει την 1/12/2012, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:


1. Για τη θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας των υποχρεωτικά ασφαλισμένων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση των πάσης φύσεως απαιτητών μηνιαίων εισφορών της τελευταίας εν ασφαλίσει τριετίας μέχρι και τον Αύγουστο του 2012.

2. Για την έκδοση των βιβλιαρίων ασθενείας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή όλων των απαιτητών υποχρεώσεων της τελευταίας εν ασφαλίσει τριετίας, προ της υποβολής της αίτησης για χορήγηση βιβλιαρίου ασθενείας.Αναλυτικά για την ασφαλιστική ικανότητα (επί εγγραφής, επανεγγραφής, διακοπής τηςασφάλισης, προαιρετικής, κλπ) ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού Περίθαλψης,Υ.Α. 1385/99.

3. Θεώρηση με την αυτοκόλλητη ετικέτα. Με την ετικέτα που παραλαμβάνουν οι ασφαλισμένοι, ο ΟΑΕΕ πιστοποιεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθενείας (δηλ. καταβολή ασφαλιστικών εισφορών της τελευταίας εν ασφαλίσει τριετίας 8/2009-8/2012 ) και με αυτήν ανανεώνεται αυτόματα για το χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 31/12/2013 η ισχύς του βιβλιαρίου ασθενείας τόσο για τους ίδιους όσο και για τα προστατευόμενα απ΄αυτούς τέκνα, ηλικίας μέχρι - 18 - ετών, χωρίς να απαιτείται η προσέλευσή τους στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ .

Στην αυτοκόλλητη ετικέτα έχει προβλεφθεί χώρος για εκτύπωση του ονοματεπώνυμου του άμεσα ασφαλισμένου και μέχρι τεσσάρων (4) τέκνων αυτού ηλικίας μέχρι 18 ετών.Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται ιδιόχειρη παρέμβαση στην αυτοκόλλητη ετικέτα, τόσο από πλευράς ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ όσο και από πλευράς υπηρεσιών του Οργανισμού.Στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι έχουν ως προστατευόμενα μέλη συζύγους, τέκνα άνω των - 18 - ετών, γονείς κλπ., δηλ. μέλη που δεν περιλαμβάνονται στην αυτοκόλλητη ετικέτα, πρέπει να προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΑΔΑ: Β42Α4691Ω3-ΓΤΡ (συμπεριλαμβανομένου και του ΑΜΚΑ) για την παράταση του δικαιώματος παροχών ασθενείας των παραπάνω προσώπων. Επίσης, οι ασφαλισμένοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα παραλάβουν αυτοκόλλητη ετικέτα (π.χ. έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών κλπ.) θα πρέπει να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του Οργανισμού για τη θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας τους.

Όσον αφορά τους ανασφάλιστους συζύγους επισημαίνεται, ότι τόσο για την καταχώρηση αυτών στο βιβλιάριο ασθενείας, όσο και για την παράταση του δικαιώματός τους, απαιτείται εκτός από τη
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου οικονομικού έτους. Επίσης πρέπει να τίθεται σφραγίδα σχετικά με το δικαίωμα της παράτασής τους, όπως τίθεται και για τα ενήλικα τέκνα.

4. Για τους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις των οφειλομένων εισφορών,θεωρείται το βιβλιάριο για το προβλεπόμενο διάστημα από τη ρύθμιση, με την απαραίτητη προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι αυτής.

Σημειώνουμε επίσης:
1). Για τους συνταξιούχους του Οργανισμού, ισχύουν οι οδηγίες που σας έχουν δοθεί με τα αρ.πρ. ΓΕΝ.ΔΙ.ΠΑΡ./108/399353/19-09-12 & 118/461209/28-09-2012 έγγραφά μας.
2). Οι περιπτώσεις των ασφ/νων που λαμβάνουν παραπληγικό επίδομα, θα αντιμετωπίζονται όπως οι συνταξιούχοι με συγκεκριμένη διάρκεια λήξης ισχύος του βιβλιαρίου τους σύμφωνα με το έγγραφό μας, αρ. πρ. ΓΕΝ.ΔΙ.ΠΑΡ./118/461209/28-09-12 (σελ. 1 περίπτωση Β).
3). Επί απώλειας βιβλιαρίου ασθενείας ισχύουν τα οριζόμενα στην εγκ. 11/2010.
Όσον αφορά τους ασφαλισμένους οι οποίοι φέρονται εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ασφ/νων δύο εκ των καταργηθέντων φορέων (π.χ.ΤΕΒΕ - ΤΑΕ, ΤΕΒΕ-ΤΣΑ, ΤΑΕ- ΤΣΑ) η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ.33/08 εγκύκλιο.
Η επιτόπια μετάβαση συνεργείου υπαλλήλων του Οργανισμού για τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας για τη νέα περίοδο θα πραγματοποιείται όπου απαιτείται, κατόπιν συνεργασίας των Πρ/νων των Περ/κών Τμημάτων με τους τοπικούς φορείς.

Για αθέτηση δεσμεύσεων εγκαλεί την Ελληνική κυβέρνηση το οργανωμένο αναπηρικό κίνημα

Με ανοιχτή επιστολή της προς τον Ελληνα πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά η Ελληνική Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ (ΕΣΑμεΑ) εγκαλεί την Ελληνική Κυβέρνηση για την πλήρη αθέτηση των δεσμεύσεων του κοντινού παρελθόντος έναντι του αναπηρικού κινήματος όπως αυτή αποτυπώνεται στα προς κατάθεση μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και αξιώνει “να προστατευτούν στην πράξη τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους”. Η επιστολή που φέρει τον τίτλο « Έστω και τώρα κύριε Πρωθυπουργέ τηρείστε τις δεσμεύσεις σας. Προστατεύστε στην πράξη τα άτομα με αναπηρία, τις χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους» έχει στο σύνολό της ως εξής:http://www.cybc.com.cy/

Τεχνάσματα στον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ για να μην αποζημιώνονται οι φυσικοθεραπείες στους ασθενείς με νοσήματα του ΚΝΣ

Τέλος οι φυσικοθεραπείες για τους ασθενείς του ΕΟΠΥΥ με νευρολογικά νοσήματα που έχουν ήδη κάνει κάποιο πρόγραμμα αποκατάστασης ή έχουν περάσει 3 μήνες από τη διάγνωση της πάθησης και δεν έχουν κάνει αίτηση για φυσικοθεραπεία.
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/1841-texnasmata-ston-kanonismo-toy-eopyy-gia-na-mhn-apozhmiwnontai-oi-fysikotherapeies-stoys-astheneis-me-noshmata-toy-kns 

Δεύτερη σε φτώχεια η Ελλάδα, μετά τη Βουλγαρία

Δεύτερη σε φτώχεια η Ελλάδα, μετά τη Βουλγαρία
«Ο πληθυσμός που απειλείται από τη φτώχεια είναι κυρίως:

•'Ανδρες άνεργοι (48,4%)
•Μονογονεϊκά νοικοκυριά με, τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί (43,2%)
•Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί (εκτός

συνταξιούχων (30%)
•Νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και άνω (29,7%)
•Μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ (25,8%)
•Παιδιά ηλικίας 0- 17ετών (23,7%)

Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις βοηθούν αρκετά τα φτωχά νοικοκυριά, και ειδικότερα:

•Τα κοινωνικά επιδόματα συμβάλουν στη μείωση του ποσοστού της φτώχειας κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες
•Οι συντάξεις συμβάλουν στη μείωση του ποσοστού της φτώχειας κατά 20,1 ποσοστιαίες μονάδες.
•Το σύνολο των κοινωνικών μεταβιβάσεων μειώνει το ποσοστό της φτώχειας κατά 23,5 ποσοστιαίες μονάδες
•Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις (συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων) αποτελούν το 30,9% του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών της χώρας.
•Οι συντάξεις αποτελούν ένα αξιόλογο μερίδιο του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού αναλογούν στο 27,1% αυτού.
•Τα κοινωνικά επιδόματα αποτελούν το 3,8% του διαθέσιμου εισοδήματος.»

Νέο Επίδομα Μακροχρόνια Ανέργων 200 Ευρώ

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 200 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΟ 2014
Στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται στην Βουλή θεσπίζεται επίδομα ανεργίας μακροχρόνια ανέργων ύψους 200 ευρώ το οποίο όμως θα ξεκινήσει να καταβάλλεται από το 2014. Θα χορηγείται σε όσους έχουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ το όριο θα προσαυξάνεται κατά 586,8 ευρώ για κάθε παιδί ενώ θα υπάρχει και με ηλικιακό κριτήριο από 20 ετών μέχρι 66 ετών.

http://www.dikaiologitika.gr/

ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΞΟΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr

"Θα θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές"

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Τονίζουμε ότι :
Οι γιατροί δεν είναι λογιστές ούτε πειραματιστές, είναι θεραπευτές.
Και έχουν ευθύνη της θεραπευτικής αγωγής που επιλέγουν εξατομικευμένα για τον κάθε ασθενή τους.
Οι ασθενείς δεν είναι λογιστικά νούμερα ούτε είναι δοκιμαστικοί σωλήνες, είναι ανθρώπινες ζωές που κινδυνεύουν να χαθούν.

http://newsitsamea.blogspot.gr 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ.
http://www.newsonwheels.gr 

Ημέρες Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας 2012 [LIVE Video streaming]

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας και το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τις Ημέρες Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας, οι οποίες φέτος θα εορταστούν με ημερίδα στο Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ΔΑΪΣ του Αμαρουσίου στις 6 Νοεμβρίου 2012.
http://news.disabled.gr/?p=48019