Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΣΚΠ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Η ΕΕΑΣΚΠ ενημερώθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με ΣΚΠ για τις παρακάτω επιστολές και σας τις παρουσιάζουμε :


ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


            ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


       Θέμα :«Αδικίες του Κώδικα Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας προς τους πάσχοντες από
                    Σκλήρυνση κατά Πλάκας ».


Κύριε Υπουργέ,
η Σκλήρυνση κατά Πλάκας (Σ.Κ.Π), είναι μια χρόνια πολυπαραγοντική ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος με περιόδους εξάρσεων και υφέσεων ποικιλίας συμπτωμάτων που δυσκολεύουν μόνιμα τους πάσχοντες στην καθημερινότητά τους.
Παρά την πρόοδο της επιστήμης και των σχετικών ερευνών, δυστυχώς η νόσος παραμένει ανίατη
και οι τρόποι αντιμετώπισης ( δαπανηρή φαρμακευτική αγωγή) , καθυστερούν απλά  την εξέλιξη και επιδείνωση της πάθησης.
Απορίας άξιο είναι, ότι ενώ μέχρι πρότινος η διάγνωση της Σ.Κ.Π προσδιοριζόταν με ποσοστό αναπηρίας 67% (Ν.3232/12-2-2004αρθρ.5παρ2δ) συνυπολογιζομένων των συνοδών επιπτώσεων της νόσου ( ακράτεια, κινητικές διαταραχές, απώλεια μνήμης, ανικανότητα των άκρων κλπ), τώρα, με την εφαρμογή του νέου Κ.Ε.Β.Α, το ποσοστό που αποδίδεται στην Σ.Κ.Π  ξεκινάει από 35% χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψη οι αναφερόμενες επιπλοκές οι οποίες καθιστούν πολλούς ασθενείς ανίκανους για εργασία, ενώ οι ίδιοι παραμένουν περιπατητικοί.

   Ερωτάστε :

1.Με ποιές διορθωτικές νομοθετικές πρωτοβουλίες σκοπεύετε να άρετε την «άδικη» μεταχείριση των
   πασχόντων από ΣΚΠ, που έχει επιφέρει ο νέος Κ.Ε.Π.Α, ως προς τον βαθμό και το ποσοστό
   αξιολόγησης της αναπηρίας των ;

2.Γιατί αναγκάζονται οι ασφαλισμένοι που ζητούν να πιστοποιηθεί η αναπηρία τους από τα ΚΕΠΑ να
   καταβάλλουν εξέταστρα 46,16 ευρώ για την παροχή μιάς «υποχρεωτικής παροχής» από το κράτος ;


 

Ημερομηνία 04/10 /2012  
Αρ.πρ. 2552
                                                                                        
     ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
     ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ                
      ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                   Αθήνα, 21/11 /2012
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                           Αριθμ. πρωτ.: Φ. 90022/23300/1547
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών
Τμήμα Α'            
 ΠΡΟΣ :
Ταχ. Δ/ν/ση: Σταδίου 29                                   Βουλή των Ελλήνων
Τ.Κ.: 101 10                                          Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Πληροφ. : Μαρίνα                                        Τμήμα Ερωτήσεων
           Οικονομοπούλου                               (δύο (2) αντίγραφα)
Τηλ./FAX  : 210-3368124

ΘΕΜΑ: Απάντηση επί Ερώτησης Βουλής.
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ. 2552/04. 10. 12 Ερώτηση.


Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 2552/04.10.2012 Ερώτησης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κ. Δημαρά Γιάννη και Αβραμδη Γαβριήλ, σχετικά με α) τον προβλεπόμενο από το άρθρο 7, του ν. 3863/2010, Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας και β) την καταβολή παραβόλου για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας από τις Υγειονομικές Επιτροπές, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 7, του ν. 3863/2010 [Φ.Ε.Κ. Α' 115), όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το άρθρο 28, του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 14), προβλέφθηκε η έκδοση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, που ισχύει για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και το δημόσιο και επικαιροποιεί τον προϋφιστάμενο Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (Κ.Ε.Β.Α.). Η έκδοση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας είχε ως σκοπό να συμπεριλάβει παθήσεις που μέχρι τότε δεν συμπεριλαμβάνονταν - όπως ψυχιατρικές παθήσεις - καθώς και τις υποτροπές των παθήσεων και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαφοροποιήσεις και εξελίξεις που είχαν επέλθει μέχρι τότε στον ιατρικό τομέα, από την έκδοση του Κ.Ε.Β.Α. κατά το έτος 1993.
    Με τις ίδιες, δε, διατάξεις προβλέφθηκε, ειδικότερα, ότι ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας εκδίδεται και αναθεωρείται κάθε φορά, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και γνώμη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, που συστάθηκε και συγκροτήθηκε με την με αριθμ. Φ. 80000/οικ.3647/212/04.07.2011 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.ΔΛ. 220/13.07.2011) και
τροποποιήθηκε με την με αριθμ. Φ. 80000/οικ.9488/760/23.04.2012 νεότερη Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 203/23.04.2012).
    Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε, αρχικώς, η με αριθμ. Φ.  11321/οικ.
 26012/1718/31.10.2011 Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.2611/τεύχος Β΄/08.11.2011 και ενέκρινε τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας και, εν συνεχεία, η με αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688/04.05.2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1506/τεύχος Β΄/04.05.2012 (ΑΔΑ : Β49ΦΛ-1ΕΩ) και ενέκρινε το νεότερο και ισχύοντα Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.
Σημειώνουμε, ότι ο νέος Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας εφαρμόζεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης της Αναπηρίας, που λειτουργεί από 1.9.2011 στο Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου για : α) τη χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας, β) το χαρακτηρισμό ατόμων ως Α.μ.Ε.Α. και γ) όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

Β.     Όσον αφορά στην καταβολή του σχετικού παραβόλου, ως προαπαιτούμενου για την πιστοποίηση της αναπηρίας, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 6, του ν. 3863/2010, προβλέπεται ότι για τις παρεχόμενες από τις Υγειονομικές Επιτροπές υπηρεσίες κρίσης αναπηρίας, αποδίδεται στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. από όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το δημόσιο, το ποσό που ορίζεται στην με αριθμ. Φ. 40021/26407/205/2006 (Φ.Ε.Κ. Β' 1829} Υπουργική Απόφαση.
    Εξάλλου, σύμφωνα με το με αριθμ. Φ.80000/οικ. 20497/1670.31.08.2011 έγγραφο, το ποσό των 46,14 ευρώ για τις ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες, αποδίδεται στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. κατά περίπτωση, για μεν τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα, για δε την υπαγωγή στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το εν λόγω ποσό αποδίδεται στο Ίδρυμα απολογιστικά στο τέλος του έτους.
    Επισημαίνεται, τέλος, ότι το παραπάνω ποσό θα καταβάλλεται από τους πολίτες, μόνο στις περιπτώσεις που αυτοί προσφεύγουν στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πέραν των προαναφερόμενων, π.χ. ατέλειες, φορολογικές ελαφρύνσεις κ.λπ., ενώ με το με αριθμ. πρωτ. Π51/99/1380/29.09.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., δίνονται περαιτέρω οδηγίες για τη διαχείριση των περιπτώσεων απόρων και ανασφάλιστων πολιτών, οι οποίοι δεν θα υποχρεούνται στην καταβολή του ποσού των 46,14 ευρώ.


                                                               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


Εσωτεοικη κοινοποίηση :
1)Γραφείο Υπουργού
2)Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Κ.Α.              ...          
3)   / Δνση Διοικητικής Οργάνωσης, Τμήμα. Α'      
4) Δ/νση Κ.Α.Μ., Τμήμα A'         


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου