Τρίτη 12 Μαρτίου 2013

Κοινοτική Οδηγία για προσβάσιμο Διαδίκτυο - Τι ζητά το αναπηρικό κίνημα

Στις 3 Δεκεμβρίου 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια νομοθετική πρόταση σχετικά με την προσβασιμότητα των δημόσιων διαδικτυακών τόπων, όπως είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Δήμων, οι ιστοσελίδες για τις φορολογικές δηλώσεις, οι υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας, δημόσιες ιστοσελίδες για την εκπαίδευση, την υγεία κλπ. Μετά την ανάλυση και εξέταση της πρότασης, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) παρουσίασε τη θέση του σχετικά με την πρόταση, καθώς και τις προτάσεις τους ώστε η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο να γίνει πραγματικότητα για τους 80 εκ. Ευρωπαίους πολίτες με αναπηρία.

Παρά τη δέσμευση που ανέλαβαν τα κράτη μέλη της ΕΕ στη Ρίγα το 2006 και την επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ( CRPD), που οποίο προβλέπει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να έχουν πρόσβαση επί ίσοις όροις με το γενικό πληθυσμό σε όλες τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, σήμερα το 2/3 των δημόσιων δικτυακών τόπων στην Ευρώπη εξακολουθούν να μην είναι προσβάσιμα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια καλή ευκαιρία για την ΕΕ να εφαρμόσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και να εξετάσει πραγματικά τη δέσμευσή της. Για το σκοπό αυτό, το EDF πιστεύει ότι μόνο μια πρόταση με ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και ένα δεσμευτικό μηχανισμό επιβολής θα φέρει πραγματική αλλαγή.

Τι περιμένει το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα

- Τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της πρότασης: Πιστεύουμε ότι το ισχύον πεδίο εφαρμογής της πρότασης είναι υπερβολικά περιοριστικό. Θα πρέπει να περιλαμβάνει δικτυακούς τόπους όλων των δημόσιων φορέων », που παρέχουν υπηρεσίες άμεσα στο κοινό, όπως είναι τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, οι βιβλιοθήκες, οι υπηρεσίες απασχόλησης, υγειονομικής περίθαλψης, οι αμοιβαίες υπηρεσίες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
- Ένας μηχανισμός επιβολής: Πιστεύουμε ότι χωρίς έναν αποτελεσματικό μηχανισμό επιβολής και ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης με τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους, η πρόταση αυτή δεν θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα των εν λόγω δικτυακών τόπων.
- Μια προσέγγιση της εσωτερικής αγοράς: Η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν θα πρέπει να εστιάζεται μόνο στις παροχές για τα άτομα με αναπηρία, αλλά και για τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη γενικότερα. Ο ρόλος των αγορών είναι, μεταξύ άλλων, η κοινωνική ένταξη, η ισότητα, η μη διάκριση και η κοινωνική δικαιοσύνη.

Η Θέση του EDF http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=32089

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου